• فعال بخش صنعت
  • عضو هیأت نمایندگان اتاق بوشهر در دوره نهم