• فعال بخش معدن
  • عضو هیأت نمایندگان اتاق بوشهر در دوره های هفتم و نهم