• مدیر عامل شرکت ساختمانی و راهسازی کرمانیان به مدت ۳سال (از شرکتهای تابعه موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران)
  • عضو هیات موسس و دبیرکل انجمن خدمات فنی و مهندسی استان کرمان به مدت ۷ سال