• مدیرعامل شرکت زمزم
  • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کف (داروگر)
  • رئیس هیئت مدیره شرکت های کیمیایی ایران، ارزش آفرینان، سرمایه و بهداشتی دکتر عبیدی، ایران آورد
  • موسس و رئیس هیئت امنای دانشگاه علمی کاربردی دکتر عبیدی
  • عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و ایران
  • نایب رئیس کمیسیون فضای کسب و کار و کارآفرینی اتاق بازرگانی تهران و ایران
  • عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرآورده های آرایشی و بهداشتی ایران
  • عضو اتاق مشترک ایران و انگلیس، ایتالیا، یونان، امارات، آلمان