• موسس بزرگترین فراوری پسته ایران
  • رییس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان در دوره هشتم
  • موسس مجمع خیرین سلامت سیرجان
  • دومین مجمع خیرین سلامت ایران
  • مدیرعامل کارخانه سوسیس و کالباس سیرجان در سالهای قبل