• رئیس هیأت مدیره شرکت نمایشگاههای بین المللی استان
  • عضو کمیسیون تخصصی گردشگری اتاق ایران
  • رئیس هیأت مدیره شرکت سنگ شکن همت گستر
  • مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره مرغداری ۲۱۳ آزادگان
  • عضو هیئت نمایندگان اتاق شهرکرد چهار دوره
  • عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران سه دوره