• مدیریت در صنایع دارویی و غذایی
  • مدیریت شرکت های هولدینگ دارویی و غذایی به مدت ۲۵ سال