• مدیرعامل شرکت فولیران و شرکت فنرلول ایران
  • عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان و انجمن ایران و فرانسه
  • رئیس هیئت مدیره ایتراک
  • مدیرعامل شرکت آسیا لنت
  • مدیرعامل شرکت اتحاد طلایی آسیا
  • موسس ریخته گری فولاد شرکت پولیران
  • بنیانگذار انجمن قطعه سازان
  • رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران