• ریاست سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی
  • شهردار تبریز
  • معاون وزیر و مدیرعامل شهرکهای صنعتی ایران
  • مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت