• مدیرعامل شرکت قلم موسازی خرم
  • رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ابزار رنگ خرم شیمی
  • عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در دوره‌های پنجم، ششم، هشتم و نهم