• مدیر عامل شرکت نگین بهداشت آرین و قائم مقام شرکت های شکوفا شیمی آرین و شگوفا بهداشت آرین (پرژک)
  • مدیریت سابق شرکت بازرگانی فرهنگیان سمنان
  • سابقه فرهنکی در آموزش و پرورش