• مشاور و مدیر راه اندازی و بهره برداری سرمایه گذاری در بخش گردشگری
  • مدیرعامل شرکت توسعه عمران لرستان
  • صاحب امتیاز و مدیر مسؤول نشریه لرستان امروز
  • مدیر اجرایی شرکت مهندسین مشاور آبشاران گستر افلاک
  • مدیر مؤسسه آموزش بازرگانی و مطالعات مدیریت آرنیکا تدبیر
  • مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور آرنیکا طرح
  • بازرس شرکت بین ­المللی بازرسی بخرد (Bekhrad Co.)