• دارای کارشناسی زمین شناسی از دانشگاه اصفهان
  • مدیر عامل شرکت ساختمانی نگین بنای پردیس ۱۲ سال رئیس اتحادیه طلا و جواهرات شهرستان بروجن
  • ۱۲سال رئیس مجمع امور صنفی شهرستان بروجن
  • فعالیت ها در حوزه هنر
  • مسئول انجمن های ادبی حافظ و چلیپا شهرستان بروجن
  • مسئول انجمن موسیقی شهرستان بروجن
  • مدیر عامل شرکت کشاورزی دامداری کلار