• مدیرعامل شرکت گوشتین خزر
  • رئیس انجمن شرکت های پخش استان گیلان
  • شرکت گوشتین خزر – تولید و صادرات مواد غذایی پروتئینی