• مدیرعامل شرکت پیچتازان یزد از سال ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۴
  • مدیرعامل شرکت مجتمع صنفی یزد از سال ۱۳۸۶ تاکنون
  • واحد نمونه استانی در سال ۱۳۸۶
  • مدیر برگزیده کشوری در سال ۱۳۸۸