• مدیرعامل شرکت نمایشگاهی یکتا سنگ
  • بهره بردار معدن تخت تجره شرقی کاشان
  • سرپرست معدن لایبید و گلدار سرخ
  • عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی معدنی تجرگان
  • سرپرست معدن مرمریت مارال
  • عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی معدنی سرچشمه محلات
  • مدیرعامل معدن عقیق سنگ محلات
  • عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی معدنی نیک سنگ ستق
  • نایب رئیس کانون سنگ ایران
  • کارشناسی استخراج معدن