• بنیانگذار سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی استان خوزستان
  • ریاست کمیته حل اختلاف سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی استان خوزستان
  • رئیس سندیکای آسانسور و پله برقی استان خوزستان از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳
  • نمایندگی بزرگترین برندهای اروپایی قطعات آسانسور در ایران