• عضو هیات نمایندگان دوره های هفتم و هشتم اتاق بازرگانی ایـران و کرمانـشاه
  • مدیر عامل شرکت پالایش البــــرز آبادان
  • برگزیده کنگره یکصد مدیر برتر ایران در آذر ۱۳۹۲
  • واحد نمونه استاندارد، صادرات و صنعت استان