• رئیس اتحادیه صادرکنندگان ایلام دو دوره
  • جزو صادرکنندگان برتر استان ایلام چهار دوره
  • عضو کنونی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایلام