• مدیرعامل حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا
  • مالک و سرمایه گذار- کشاورزی آبی
  • مالک و سرمایه گذار- سنگ آهن سنگان