• صادرکننده برتر استان ایلام
  • عضو کنونی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایلام