• مدیرعامل شرکت کانی گل
  • ۳۰ سال در صنایع کاشی و دوچرخه سازی