• سال ۵۹ تا ۶۶ مدیر پروژه ساخت راه گرمسار به سمنان از سال ۶۶ تا این تاریخ
  • مدیرعامل شرکت شن و ماسه گرمسار از۷۳ تا این تاریخ
  • مدیرعامل پارس بتن گرمسار از سال ۸۴ تا ۹۰
  • عضو هیئت مدیره شرکت نوین پیوست از سال ۷۳ تا۸۰
  • عضو هیئت مدیره نمک بلور گرمسار از سال ۹۰ تا ۹۵
  • مدیر عامل شرکت ماشین سازی پارس پولاد گرمسار
  • سه دوره متوالی رئیس انجمن مدیران صنایع گرمسار