• عضو هیأت حل اختلاف دارایی شهرستان ساوه ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۷
 • عضو کمیسیون هیأت های حل اختلاف تأمین اجتماعی از سال ۱۳۷۶
 • عضو کمیسیون حمل و نقل ترانزیت کشور در اتاق ایران و کارآفرین برتر در امور حمل و نقل در سال ۱۳۹۲
 • خزانه دار و نماینده اتاق اراک در اتاق ایران در دوره چهارم هیئت نمایندگان
 • رئیس اتحادیه حمل و نقل بار استان مرکزی از سال ۱۳۷۴ لغایت ۱۳۸۵
 • مدیرعامل و عضو هیئت رئیسه تعاونی حمل و نقل خاورداران ساوه از سال ۱۳۷۲ لغایت ۱۳۸۵
 • صادرکننده تره بار خصوصاً انار به کشورهای رومانی و دوبی
 • رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل کالای شهرستان ساوه از سال ۱۳۷۶لغایت ۱۳۸۴
 • توزیع کننده ۳۰% لاستیک وارداتی و داخلی در سطح کشور از سال ۱۳۷۳لغایت ۱۳۸۴
 • باغدار نمونه انار در بخش کشاورزی در سال ۱۳۸۲
 • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت حمل و نقل پیمانفر ساوه
 • معاون اتحادیه تعاونی های حمل و نقل بار کل کشور، شرکت در هیئت اقتصادی خارج از کشور عضو IBF