• مدیرعامل شرکت تولیدی وصنعتی شیردستگاه تولید کننده ماشین آلات صنایع غذائی
 • رئیس هیات مدیره شرکت آرتا خورشید زرین
 • رئیس هیات مدیره نورد گستر ( لمان ) اردبیل
 • رئیس خانه صنعت ومعدن استان اردبیل
 • رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاور زی اردبیل
 • خزانه دار وعضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی ایران
 • عضو هیات مدیره نمایشگاههای بین المللی ایران
 • رئیس کانون کارآفرینان استان اردبیل
 • عضو هیات مدیره صنایع کشور
 • رئیس اتاق مشترک ایران وآذربایجان
 • عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
 • دبیر وسخنگوی شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی