• ۳۰ سال مدیریت مسافربری
  • خزانه دار انجمن صنفی مسافربری