• فعال بخش صنعت
  • عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر در دوره نهم