• از سال ۱۳۶۳ الی ۱۳۶۵ رئیس تدارکات شرکت خانه سازی ایران
  • از سال ۱۳۶۵ الی ۱۳۶۸ رئیس کارخانه آجر و سفال شرکت خانه سازی ایران
  • از سال ۱۳۶۷ الی ۱۳۶۸ سرپرست طرح خودیاری بنیاد امور مهاجرین شهرستان سربندر
  • از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۸ مدیر بازسازی پتروشیمی یاوان کشور تاجیکستان
  • از سال ۱۳۶۹ الی ۱۳۸۶ در سیستم های تعمیرات و پروژه های پتروشیمی‌آبادان