• کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی
  • مدیرعامل و سهامدار شرکت سرآمد رنگ شمال از سال ۱۳۹۲ تا کنون
  • مدیرعامل شرکت صنعتی پوشش های دریایی صنعتی شمال از سال ۱۳۸۴تا سال ۱۳۹۲
  • رئیس هیأت مدیره شرکت صنعتی پوشش های دریایی صنعتی شمال از سال ۱۳۹۲ تا کنون
  • رئیس هیأت مدیره شهرک صنعتی بشل به مدت ۶ سال
  • مدیرعامل نماینده و مدیر فروش شرکت پارس پامچال، تهران از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۴