• فعال بخش کشاورزی
  • عضو هیأت نمایندگان اتاق در دوره های هشتم و نهم
  • مدیرعامل بازرگانی حیدر رئیسی (صادرات و واردات)