• بنیانگذار و مدیر گروه صنعت و مدیریت ایرافا
  • نایب رییس سازمان ملی کارآفرینی ایران
  • رییس کمیسیون رقابت و خصوصی سازی اتاق ایران
  • نایب رییس کانون زنان بازرگان و کارآفرین ایران
  • رییس کانون بانوان بازرگان فارس
  • نایب رییس انجمن صنفی کارفرمایی صنایع غذایی فارس