• مدیر عامل شرکت پولاد پنل دنا
  • عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی به مدت دو دوره
  • خزانه دار فعلی اتاق بازرگانی