• رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف قم
  • سه دوره عضو هیأت نمایندگان
  • دو دوره عضو هیأت رئیسه