• مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت فرزام تجارت
  • رئیس هیات مدیره شرکت فرزام روی
  • رئیس هیات مدیره شرکت زمین دریاتیر
  • نائب رئیس هیات مدیره شرکت میلاد روی
  • نائب رئیس هیات مدیره شرکت صبا ریل آسیا
  • رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان
  • نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران- هند
  • نه دوره صادرکننده نمونه استانی و چهار دوره کارآفرین نمونه