• عضو هیأت نمایندگان اتاق بیرجند از سال ۱۳۸۵ تاکنون
  • صادرکننده و غرفه دار بازارچه یزدان
  • عضو اتاق مشترک ایرن و افغانستان