• نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و هند
  • بازرس اتاق بازرگانی ایران و روسیه
  • هیات مدیر کمیته ایران و اسلواکی
  • مشاور خانه اقتصاد