• مدیرعامل شرکت تولیدی نیکسان صنعت ساوه به مدت ۲۵ سال از سال ۱۳۷۲ تا کنون
  • عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
  • رئیس هیئت مدیره و عضو انجمن مدیران شهرستان ساوه
  • عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران
  • عضویت در هیئت امناء شهرستان ساوه