• رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو
  • رئیس هیات مدیره شرکت بهستان دارو
  • مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت درمان آرا
  • تاسیس ۷ مرکز پلاسما گیری در ایران
  • عضویت در هیات مدیره شرکت بیودارو
  • ریئس کمیسیون حمایت غذایی و مالکیت فکری اتاق ایران
  • نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران
  • عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع
  • نایب رئیس اتاق مشترک ایران و اتریش