• مدیرعامل شرکت صنعت و تجارت کارپل
  • عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی بندرعباس دوره هفتم

مدیر بازاریابی شرکت ولینگتن