• عضـو هیـات نمایـندگان دوره ششم و هیات رئیسه دوره های هفتم و هشتم اتاق بازرگانی ایران و  کرمانشاه
  • هشت سال صادرکننده نمونه
  • عضو کمیسیون حمل و نقل و گمرک اتاق ایران
  • مدیر عامل شرکت آسیم تجارت غرب