• مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت مارال صنعت جاوید
 • رئیس هیأت مدیره شرکت محورسازان چی چست
 • رئیس هیأت مدیره شرکت پیروزان صنعت مارال – رئیس هیأت مدیره شرکت خدمات فنی مارال گیتی
 • رئیس هیأت مدیره شرکت مارال یدک
 • رئیس هیأت مدیره شرکت خدمات فنی رستمی
 • کارآفرین نمونه کشوری طی سالهای متمادی
 • مدیر منتخب نمونه سال ۱۳۹۳ از سوی اداره کار، تعاون وامور اجتماعی
 • دریافت نشان امین الضرب و دریافت نشان طلایی تضمین کیفیت محصول در تولید تریلر
 • واحد تولیدی  نمونه اداره استاندارد وتحقیقات صنعتی طی چند  دوره
 • کارفرمای حامی کارگر طی چند دوره
 • واحد کنترل کیفی نمونه منتخب اداره استاندارد طی چند دوره
 • دارنده نشان و استانداردسیستم مدیریت از آلمان