• نائب رئیس شرکت های حمل و نقل جاده ای کالای داخلی کشور
  • رئیس کانون شرکت های حمل و نقل جاده ای کالای استان مازندران
  • رئیس انجمن حمل و نقل منطقه ۵ مازندران شهرستان بهشهر (بندر امیرآباد)
  • نائب رئیس کانون کارفرمایان استان مازندران
  • نائب رئیس مجمع خیرین سلامت استان مازندران
  • کسب رتبه بهترین شرکت حمل و نقل جاده ای کالای کشور (خزر ترابر متین بندر امیرآباد در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷)