• مهندس کشاورزی تولیدات باغبانی
  • دبیرکل خانه کشاورز استان اصفهان
  • کشاورز نمونه در گرایش تغییر الگوی کشت در منطقه ترکمن استان گلستان در سال ۱۳۹۱
  • عضو کمیته آب کمسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان
  • رییس کمیته صادرات واردات محصولات کشاورزی و کشت برون مرزی دوره هشتم کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان
  • عضو کمیسیون آب اتاق ایران
  • دارای بیش از ۳۰ سال سابقه کار در صنعت نساجی
  • عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران در دوره چهارم و پنجم فعلی