• موسس و مدیرعامل فرش ستاره کویر یزد از سال ۱۳۶۰ تا کنون
  • موسس و رئیس هیئت مدیره شرکت تک ماکارون از شرکت ۱۳۷۳ تا کنون
  • موسس و عضو هیئت مدیره چندین شرکت تولیدی دیگر
  • عضو هیات ریسه اتاق بازرگانی یزد