• بازرگانی و سفارش منسوجات کشورهای آسیایی از اسل ۱۳۷۰