• عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در دوره هفتم و هشتم
  • مدیرعامل شرکت بازرگانی  A.S
  • مشاور  امور حمل و نقل و گمرک  اتاق گرگان
  • نماینده اتاق گرگان در بندر امیرآباد
  • بازرگان و صادرکننده نمونه در الهای ۱۳۸۵و  ۱۳۸۸