• مشاور بازرگانی مدیرعامل شرکت شاهد ایران
  • ۳ دوره نماینده صنوف تولیدی و خدمات فنی در اتاق اصناف ایران
  • ۳ دوره عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران