• عضو هیئت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ اﯾﺮان
 • رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮔﺮوه ﻧﺴﺎﺟﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺳﺎل ۱۳۷۴ﺗﺎﮐﻨﻮن
 • دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﺮش ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ اﯾﺮان
 • ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
 • ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﺴﺎﺟﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
 • ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان
 • عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ماشینی کاشان
 • ﻣﻮﺳﺲ و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮش ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آران و ﺑﯿﺪﮔﻞ از ﺳﺎل ۱۳۹۳ﻟﻐﺎﯾﺖ ۱۳۹۶
 • ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن
 • ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺻﺒﺎﺣﯽ ﺑﯿﺪﮔﻠﯽ
 • رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ (ع) ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آران و ﺑﯿﺪﮔل
 • کسب رتبه واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ۵ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ۹۳-۹۲-۹۶-۹۵-۹۴
 • ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ۹۶-۹۵-۹۴-۹۳