• دبیرکل فدراسیون انرژی
  • مدیرعامل شرکت صادراتی صانیر
  • مدیرعامل شرکت آزمایشگاههای صنایع انرژی
  • رئیس کمیته انرژی نانو سندیکای برق
  • نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران
  • نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران
  • نایب رئیس مجمع تشکلهای دانش بنیان اتاق ایران
  • مدیرعامل شرکت مبنا بهینه سازان نیرو
  • سرمایه گذاری مشانیر-شرکت ساپتا
  • ضویت در شورای ارزیابی و کنترل کیفیت شرکت توانیر