• مدیر عامل گروه صنعتی نجاتی (آناتا)
  • عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز